24 שעות ביממה
ראשי » תנאי שימוש

תנאי שימוש כלליים באתר 24 שעות

אתר 24 שעות ביממה (להלן האתר) לא ישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות והמודעות שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן אין האתר נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביעה דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, שירותים, המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור ( Link ) לאתר צד ג`, אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר.

האתר לא ישא באחריות לשירותים וטובין, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו שיוצעו במודעות המתפרסמת באתר או באתרים אליהם הגיע המשתמש באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והוא לא יקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה.

היה ומי מטעם האתר ניסה (או ינסה) מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם "as is" . לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. האתר אינו נותן כל הבטחה בדבר אחריות, מפורש או מכללא, חוקית או אחרת. לא תהיה למפרסם או למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמו באתר.

במהלך הרישום יתבקש המפרסם לספק לאתר מידע, שיכלול, בין היתר, את שמו המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו, כתובת ומספר טלפון, פרטי מקצועו, בית העסק שלו ו/או השירותים אותם הינו נותן. בהתאם לפרטים אלה ייכללו שמו והפרופיל העסקי שלו במאגר המידע ותנתן האפשרות למשתמשים, קרי - ללקוחות פוטנציאליים למצוא את המפרסם ולהשתמש בשירותיו. המפרסם מתחייב לספק מידע אמיתי, מדוייק, נכון ומלא אודותיו. כמו כן, מתחייב המפרסם לעדכן את המידע כפי שנמסר במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו. האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן למפרסם על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לאתר את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

ייתכן כי לצד חלק מן המודעות באתר, או באתרים המקושרים ממנו, יופיעו קישורים למחירונים שונים או מידע בנושא תשלום. אין לראות במחירונים אלה או במידע משום המלצה מצידו של האתר לרכישת נכסים או שירותים, ובכל מקרה אין המחירונים או המידע מהווים תחליף מכל סוג שהוא לבדיקה על-ידי כל גורם מוסמך אחר, לפי העניין. האתר לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא לנכונותו של המידע הכלול במחירונים.

האתר אינו מבצע ניפוי של המפרסמים או המשתמשים הנרשמים אליו בכל דרך וצורה שהם. כתוצאה מכך לא יהיה האתר אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש באתר, לרבות אך לא רק נזקים הנובעים מן המפגש עם מנויים אחרים בשירות, או שהוצגו למשתמש בשירות. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל או העדר נכונות.

כל החלטה שיקבל המשתמש ביחס למידע שהתפרסם באתר הינו באחריותו המלאה בלבד.

תנאי שימוש בנושאים טכנולוגיים

האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. העובדה שיימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. בשל היותה של הרשת דינמית ייתכנו מצבים בהם קישור מסוים המוצב באתר לא יוביל אל היעד המבוקש. המפרסם מתחייב להודיע לאתר על כל שיבוש כאמור בקישור הקשור אליו המופיע באתר.

המפרסם מתחייב כי הוא בעל העסק, הוא בעל הפרופיל אותו הוא מבקש לפרסם וכי הוא מוסמך להתחייב בתניות הסכם זה. מובהר מפורשות כי אסור לו למפרסם לפרסם אדם, או עסק אחרים או צד ג` כלשהו. יובהר בזאת כי המפרסמים והמשתמשים באתר מקבלים על עצמם (כל אחד לחוד) איסור על:
 • התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
 • הפצת "דואר זבל" ( Spam ), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
 • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ( Frame ), או כחלק מאתר אחר ( Mirror ), ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהנהלת האתר.
 • שימוש בכל רובוט, "תולעת" ( Spider, Worm ), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
 • להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
 • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 • לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

האתר אינו מתחייב כי פרטים הנמסרים בו על-ידי בעלי עסקים ו/או בעלי מקצוע ו/או מפרסמים, יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיות המשתמש ו/או דרישותיו. האתר לא ישא בכל אחריות לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם בו. על-ידי צדדים שלישיים.

הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את המראה, ההיקף, התוכן והזמינות של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשבית ו/או לסגור ו/או להסיר ו/או למחוק את האתר ו/או לעשות באתר שינויים לרבות בתכנים, בפרטי המידע, בקבצי התוכנה, במוצרים ובשירותים כראות עיניה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, שינוים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו. יתכן שמפרסמים אחרים ב ו/או משתמשים (כולל משתמשים בלתי מורשים "האקרים"), יציבו באתר או יעבירו חומר פוגע או מגונה על שירות ואתה כמפרסם או כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני לאינפורמציה מעין זו. יתכן אף, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה שאחרים ישיגו אינפורמציה שנוגעת לך בשל היותך מפרסם או משתמש בשירות, ושמקבל האינפורמציה ישתמש בה כדי לפגוע בך. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש בכל אינפורמציה אישית שתגלה על גבי השירות.

המשתמשים והמפרסמים מודעים לכך שרשת האינטרנט מורכבת מלולאות ומחוליות רבות וכי פעולותו התקינה של האתר אינה תלויות רק בו. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק ו/או יושבת ו/או יופרע ו/או יתנהל כסדרו ללא הפרעות ו/או לא ישובש כתוצאה מכל סיבה שהיא בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל או אצל מי מספקיה, כל זאת גם אם המשתמש או המפרסם שילם עבור השימוש בשירותים שונים הניתנים באתר.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין, הנוגע להסכם זה או לתנאי השימוש באתר, יהיה בבית המשפט המוסמך לכך בתל-אביב, בישראל. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד במי מתנאי השימוש.